เปิดให้บริการตีพิมพ์ผลงานวิจัย Open Access ในวารสารสำนักพิมพ์ ACM และ ACS ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือภายใต้เงื่อนไขของสำนักพิมพ์

ด้วยสำนักหอสมุด มก. ร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ให้บริการตีพิมพ์ผลงานวิจัย โดยเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย มก. ที่ต้องการเผยแพร่ผลงานวิจัยลงในบทความประเภท Open Access ภายใต้มหาวิทยาลัยและสถาบัน 78 แห่งในสังกัด สป.อว. ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือภายใต้เงื่อนไขของสำนักพิมพ์ ดังนี้

  • Association for Computing Machinery (ACM) : บทความวิจัยประเภท open access จะผ่านการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) ตีพิมพ์ในนิตยสาร (Magazine) วารสาร (Journal) และรายงานการประชุมวิชาการ (Conference Proceeding ) ของสำนักพิมพ์ ACM ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  • American Chemical Society (ACS) : บทความวิจัยประเภท open access จะผ่านการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) ตีพิมพ์ในวารสารของสำนักพิมพ์ ACS ซึ่งจะได้รับสิทธิ์สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ (Article Processing Charge : APC) และวารสารที่ยื่นขอรับสิทธิ์จะต้องมีชื่ออยู่ใน Scimago Journal Rank (SJR) Quartile 1 เท่านั้น จำนวนบทความ หรือ โควต้า (Token) ที่ได้รับจัดสรรสำหรับมหาวิทยาลัยและสถาบัน 78 แห่ง อยู่ที่ 178 Token  เท่านั้น โครงการนี้จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บทความจะต้องได้รับ accept สิทธิ์ในการสนับสนุนค่า Article Processing ภายใน 31 ธันวาคม 2567 หรือ จำนวน Token ถูกใช้หมด (จำนวนจำกัด)

ทั้งนี้ การตีพิมพ์ผลงานวิจัยขึ้นอยู่กับคุณภาพของผลงาน ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักหอสมุด มก. e-mail : lib_services@ku.ac.th

เงื่อนไขในการส่งบทความ
อาจารย์ นักวิจัย มก.ต้องมีสถานะเป็น Corresponding Author ในบทความวิจัยนั้นๆ ต้องสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และต้องใช้ email domain ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการส่งบทความ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. : เป็นผู้ตรวจสอบสังกัดของอาจารย์ นักวิจัย มก. และ email domain สำหรับ Corresponding Author จากระบบสารสนเทศนามานุกรม มก. (https://directory.ku.ac.th/ver3/index.php)
สำนักหอสมุด มก. : เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับกระบวนการ submission บทความของสำนักพิมพ์  และจัดฝึกอบรม ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักหอสมุด มก.

หัวข้อการอบรม

  1. การเข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง ACS Read & Publish Agreement : User Training for Thailand Consortium (ผ่าน Zoom) เวลา 10.00-11.00 น. จัดโดย สำนักหอสมุด มก.
    ดัง Link: https://www.lib.ku.ac.th/app-name/public/article/view/298
    • รอบที่ 1 วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ลงทะเบียน : http://shorturl.at/kqvzP
    • รอบที่ 2 วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ลงทะเบียน : http://shorturl.at/fqvC6

รายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ ในการเลือกตีพิมพ์บทความ Open Access ของสำนักพิมพ์
ACM : https://www.lib.ku.ac.th/app-name/public/article/view/300
ACS : https://www.lib.ku.ac.th/app-name/public/article/view/299

ติดต่อสอบถามข้อมูล

สำนักหอสมุด มก.
คุณสารภี สีสุข
บรรณารักษ์ ชำนาญการ
โทร 0-2940-5830-1 ต่อ 615781
e-mail : libsps@ku.ac.th

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

คุณนันทิศักดิ์ ประทีปสุข
ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย ชั้น 3
โทร 0-2561-4640 (สายนอก), 611459 (สายใน)
e-mail : info.rdi@ku.ac.th