บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย “National Postdoctoral/Postgraduate System” ประจำปีงบประมาณ 2568

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน
และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย “National Postdoctoral/Postgraduate System”
ประจำปีงบประมาณ 2568

การยื่นข้อเสนอฯ    ผ่านระบบ NRIIS

โจทย์วิจัย

การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย และพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ที่มีทักษะสูง ในระดับหลังปริญญาเอก หลังปริญญาโท ที่ครอบคลุมการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต และบริการแห่งอนาคต (Future Industry) รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า (Frontier Technology)

 ดาวน์โหลดประกาศกรอบวิจัย และไฟล์ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ลิงค์

https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11856