บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย “High Caliber Impact-oriented Researchers” ประจำปีงบประมาณ 2568 ภายใต้หัวข้อ Energy Transition Frontier Technologies towards Net Zero Pathways

น่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน
และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย “High Caliber Impact-oriented Researchers” ประจำปีงบประมาณ 2568
ภายใต้หัวข้อ Energy Transition Frontier Technologies towards Net Zero Pathways

การยื่นข้อเสนอฯ    ผ่านระบบ NRIIS

โจทย์วิจัย

การเปลี่ยนผ่านของภาคส่วนพลังงาน (Energy Transition) ไปสู่ยุคพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและยั่งยืน (RE100) เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG) ของประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ “Energy Transition Frontier Technologies towards Net Zero Pathways

  • Hydrogen Power Innovation and Supporting Ecosystems : เทคโนโลยีขั้นแนวหน้าสำหรับ Green Hydrogen Ecosystem เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการผลิต การกักเก็บ การนำส่ง และการใช้ประโยชน์
  • The Empowerment of Fuel Cell and Battery Technologies for Future : เทคโนโลยีขั้นสูงที่เกี่ยวข้องการพัฒนา Battery Cell, Battery Packing ให้มีความสามารถในการแข่งขัน
  • High impact research driving ambition on Renewables – RE100: งานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมขั้นสูงที่สนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานหมุนเวียนสะอาดในภาคอุตสาหกรรม


ดาวน์โหลดประกาศกรอบวิจัย และไฟล์ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ลิงค์

https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11855