ข้าวโพด : แหล่งปลูก

 

untitled 7

ข้าวโพดสามารถปลูกได้อย่างกว้างขวางทั่วโลก  ตั้งแต่ละติจูดที่ 58 องศา ในประเทศแคนนาดา  ผ่านเขตโซนร้อนลงมาจนถึงเขตตอนใต้ประมาณละติจูดที่  35-40 องศา ข้าวโพดสามารถเจริญเติบโตได้ดีบนพื้นที่  ซึ่งมีระดับเดียวกับน้ำทะเลไปจนถึงพื้นที่ระดับสูงกว่าน้ำทะเล 3,000-3,900 เมตรในประเทศเปรูและเม็กซิโก 

แหล่งผลิตข้าวโพดที่สำคัญคือ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่ปลูกและผลิตข้าวโพดได้มากที่สุดของโลก รองลงมาคือ สาธารณรัฐประชาชนจีน บราซิล สหภาพยุโรป  อาร์เจนติน่า เม็กซิโก ยูเครน อินเดีย แอฟริกาใต้ และแคนาดา

untitled 8

ภาพกราฟแสดงสัดส่วนของการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของโลกปี ค.ศ. 2012-2013

สำหรับในประเทศไทยอาจกล่าวได้ว่า  ข้าวโพดสามารถปลูกได้ดีทุกภาค จังหวัดที่มีเนื้อที่ปลูกข้าวโพดมาก 5 อันดับแรกในปีเพาะปลูก 2556 ได้แก่ เพชรบูรณ์ เลย นครราชสีมา ตาก และน่าน มีเนื้อที่ 1.08, 0.82, 0.81, 0.68 และ 0.62 ล้านไร ตามลำดับ และมีผลผลิตรวม 0.73, 0.56, 0.60, 0.45 และ 0.40 ล้านตัน ตามลำดับ   ในแต่ละภูมิภาคสามารถเรียงลำดับตามปริมาณการผลิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้

ภาคกลาง ปลูกมากที่ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ พิษณุโลก ลพบุรี และสระบุรี

ภาคเหนือ ปลูกมากที่ ตาก น่าน เชียงราย พะเยา และเชียงใหม่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ปลูกมากที่ เลย นครราชสีมา สระแก้ว และชัยภูมิ

ภาคใต้ ปลูกมากที่ สงขลา สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช