ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดฝ่ายบริหารงานวิจัยและประเมินผล จำนวน 1 อัตรา

ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ป.ตรี) สังกัด ฝ่ายบริหารงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทั้งนี้ หากไม่ได้รับคุณวุฒิทางคอมพิวเตอร์ หรือทางสารสนเทศ ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ด้านระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์ เพื่อประกอบการสมัคร

ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่ต้องการ

  • มีความรู้ ความสามารถในงานบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ รวมทั้งมีความเข้าใจในกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  • มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศเป็นอย่างดี และทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย
  • มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft) อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  • มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระบบสารสนเทศงานวิจัย (ฐานข้อมูล) นำเข้าและนำออกข้อมูล สืบค้นข้อมูล รวบรวมข้อมูล และสรุปผลข้อมูล เพื่อเป็นส่วนสนับสนุนในการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรม
  • มีความสามารถและความถนัดในด้านการติดต่อประสานงานกับผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ หรือบุคคลภายนอก เป็นอย่างดี
  • มีความขยัน อดทน มุ่งมั่น รับผิดชอบ เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ทุ่มเทและอุทิศตนเพื่องานที่ได้รับมอบหมายและองค์กร พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัครงาน