บพท.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) กรอบการวิจัย “การจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคน (Housing for All)” ประจำปีงบประมาณ 2567

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :

  1. แบบฟอร์ม67 ข้อเสนอชุดโครงการกลาง.docx
  2. แบบฟอร์ม67 ข้อเสนอโครงการย่อย.docx
  3. แบบฟอร์ม67 รายละเอียดงบประมาณ.xlsx
  4. คู่มือนักวิจัย PMU A (ธ.ค. 65).pdf
  5. ระเบียบสภานโยบายให้ทุนเอกชนและภาคประชาสังคม.pdf
  6. หนังสือรับรองความร่วมมือ.docx