เปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก ปีงบประมาณ 2567 (Postdoctoral Fellowship Program 2024)

ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567

(Postdoctoral Fellowship Program 2024 at Kasetsart University)

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก ปีงบประมาณ 2567 เพื่อทำงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยให้ทุนสนับสนุนเงินเดือนแก่นักวิจัยหลังปริญญาเอก 40,000 บาทต่อเดือน (ค่าประกันสุขภาพและค่าเดินทางสำหรับนักวิจัยหลังปริญญาเอกเฉพาะชาวต่างประเทศ)

 

คุณสมบัติผู้รับทุน (Supervisor)

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และดำรงตำแหน่งอาจารย์หรือนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ หรือพนักงานเงินรายได้
 2. มีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ โดยพิจารณาจากผลงานวิจัยตีพิมพ์เป็นชื่อแรก (First Author) หรือเป็นผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding Author) ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา ในวารสารวิชาการ ดังนี้

             (1) สายวิทยาศาสตร์  ในฐานข้อมูล Scopus และ Web of Science (SCI) ที่มี ค่า impact factor โดยได้รับการจัดอันดับวารสารตาม SJR (SCImago Journal Rank) ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2

             (2) สายสังคมศาสตร์

   • ในฐานข้อมูล Scopus ที่ได้รับการจัดอันดับวารสารตาม SJR (SCImago Journal Rank) ในควอไทล์ที่ 1 –  4 หรือ
   • ในฐานข้อมูล Scopus ที่ได้รับการจัดอันดับวารสารตาม SJR (SCImago Journal Rank) ในควอไทล์ที่ 1 – 4 จำนวน 2 เรื่อง และในวารสารวิชาการระดับชาติในศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index, TCI) กลุ่มที่ 1 บทความต้องเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 1 เรื่อง
 1. เคยเป็นกรรมการที่ปรึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก หรือมีประสบการณ์บริหารโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
 2. มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายใน หรือภายนอก ในช่วงระยะเวลาของทุนวิจัยครอบคลุมระยะเวลาที่นักวิจัยหลังปริญญาเอกปฏิบัติงาน 1 ปี
 3. มีแผนงานกำกับดูแลนักวิจัยหลังปริญญาเอก โดยแผนงานดังกล่าว ผู้รับทุนต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยรองรับได้อย่างพอเพียงและเหมาะสม

 

คุณสมบัตินักวิจัยหลังปริญญาเอก

 1. อายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันที่ 30 เมษายน 2567)
 2. เป็นนักวิจัยไทย หรือ ชาวต่างชาติ ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ไม่เกิน 5 ปี
 3. ไม่เป็นบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 4. เป็นผู้ที่มีผลงานวิจัยที่เป็นชื่อแรก (First Author) หรือเป็นผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding Author) ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ดังนี้
  • สายวิทยาศาสตร์   ในฐานข้อมูล Scopus และ Web of Science (SCI) ที่มี ค่า impact factor โดยได้รับการจัดอันดับวารสารตาม SJR (SCImago Journal Rank) ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 อย่างน้อย 2 เรื่อง ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
  • สายสังคมศาสตร์   ในฐานข้อมูล Scopus ที่ได้รับการจัดอันดับวารสารตาม SJR (SCImago Journal Rank) ในควอไทล์ที่ 1 – 4 อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือในวารสารวิชาการระดับชาติในศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index, TCI) กลุ่มที่ 1 จำนวน 1 เรื่อง
 1. สามารถทำงานวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เต็มเวลา
 2. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการได้รับทุนโครงการนักวิจัยหลังปริญญาเอกจากแหล่งทุนอื่นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

 

ผลงานส่งมอบ

ระหว่างการรับทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกในความดูแลของผู้รับทุนจะต้องผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ดังนี้

 1. สายวิทยาศาสตร์   ในฐานข้อมูล Scopus และ Web of Science (SCI) ที่มี ค่า impact factor โดยได้รับการจัดอันดับวารสารตาม SJR (SCImago Journal Rank) ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 อย่างน้อย 1 เรื่อง
 2. สายสังคมศาสตร์  ในฐานข้อมูล Scopus ที่ได้รับการจัดอันดับวารสารตาม SJR (SCImago Journal Rank) ในควอไทล์ที่ 1 – 4 อย่างน้อย 1 เรื่อง

 

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครขอรับทุนสำหรับผู้รับทุน (ตามแบบฟอร์ม PD_Supervisor) และใบสมัครสำหรับนักวิจัยหลังปริญญาเอก (ตามแบบฟอร์ม PD_Applicant) อย่างละ 1 ชุด มายังสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 

 

ดาวน์โหลดเอกสารสมัคร

 

เอกสารเพิ่มเติมของโครงการ

 

» ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก พ.ศ. 2567  มีรายชื่อตามเอกสาร [คลิก]

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย, สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
โทร. 0-2942-8455 (นางสาวเรืองรอง ทองตัน) อีเมล์ rdirrt@ku.ac.th หรือ (นางสาวอุทุมพร ทับชู) อีเมล์  rdiupt@ku.ac.th  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 61-1457