บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) กรอบการวิจัย “การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” ประจำปีงบประมาณ 2567

บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal)
กรอบการวิจัย “การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)”
ประจำปีงบประมาณ 2567

***ขอให้นักวิจัยศึกษารายละเอียดของกรอบโจทย์วิจัยให้ชัดเจนทุกขั้นตอน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ถูกต้อง ชัดเจน และสอดคล้องกับการพิจารณาของแหล่งทุนฯ**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) น.ส.อุษณี เอ่งล่อง / น.ส.ระวิวรรณ บำเพ็ญกุล
โทร 02-109-5432 ต่อ 820 หรือ 829 Email: utsanee.ang@nxpo.or.th / rawiwan.bum@nxpo.or.th