บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2567 แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ สำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และบริการแห่งอนาคต (รอบ 2)

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2567
แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ สำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และบริการแห่งอนาคต (รอบ 2)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :

***ขอให้นักวิจัยศึกษารายละเอียดของกรอบโจทย์วิจัยให้ชัดเจนทุกขั้นตอน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ถูกต้อง ชัดเจน และสอดคล้องกับการพิจารณาของแหล่งทุนฯ**

การส่งข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)

ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th/ โดยผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS พร้อมแนบข้อเสนอโครงการตามรูปแบบ ที่ บพข. กำหนด ทั้ง file word และ pdf ในระบบ ได้ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 (ปิดรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์เวลา 17.00 น.) ทั้งนี้ บพข. จะใช้ข้อเสนอโครงการจากแบบฟอร์มที่กำหนดในการพิจารณาเท่านั้น โดยสามารถ download แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ของ บพข. ได้จากท้ายประกาศฉบับนี้ หรือ https://pmuc.or.th/ หัวข้อยื่นข้อเสนอโครงการและสามารถดูรายละเอียดได้จากคู่มือการส่งข้อเสนอโครงการ

  1.  ปิดรับข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS ภายในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น.
  2. ให้หัวหน้าสถาบัน/หน่วยงานต้นสังกัด กดรับรองเพื่อส่งโครงการในระบบ NRIIS ภายในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น.
  3. ร่วมรับฟังรายละเอียดการประกาศรับข้อเสนอโครงการ ในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 – 14.30 น. ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ดังรายละเอียด
    Meeting ID: 921 7081 8540    Passcode: 345004

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
นักวิเคราะห์แผนงาน
โทรศัพท์ 02-109-5432
ต่อ 890 E-mail: pitcha.sin@nxpo.or.th (ดร.พิชชา สิงหพันธุ์)
ต่อ 808 E-mail: manassawee.jan@nxpo.or.th (ดร. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมนัสวี จั่นรอด)