บริการปรึกษาวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีบริการปรึกษาวิจัย เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานวิจัยให้แก่อาจารย์และนักวิจัย ดังนี้

  1. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
  2. การวางแผนการทดลอง และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
  3. การเขียนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร ทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ
  4. การแปลต้นฉบับบทความวิจัย ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเสนอตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

โดยทั้งนี้ สามารถให้ทางหน่วยที่ปรึกษาวิจัยเป็นผู้จัดหาผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิให้ หรือ ผู้ขอรับบริการเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิเอง

Download

แบบฟอร์มคำขอรับบริการ >>> [Word] / [PDF]