ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคลากรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
คุณวุฒิปริญญาตรี สังกัดฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
ได้ดำเนินการสอบเสร็จสิ้นแล้ว นั้น

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงให้ประกาศผลสอบคัดเลือก ตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์