การประชุมชี้แจงการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านระบบกำรประชุมออนไลน์ Cisco Webex

เอกสารประกอบการประชุม สวพ.มก. >>> คลิก

คลิปวิดีโอ KURDI Service