สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงาน

ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และ รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย รวมทั้งบุคลากร สวพ.มก. ต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อศึกษาดูงาน “ด้านการวิจัยสถาบันเพื่อเสริมความรู้และทักษะด้านการบริหารงานวิจัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความรวมมือในการทำวิจัย” เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

DSC_0096_600
DSC_0051 DSC_0069
DSC_0105 DSC_0050
DSC_0057 DSC_0087
DSC_0088 DSC_0098
DSC_0127 DSC_0078
DSC_0043_600