บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) กรอบการวิจัย “การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ” ประจำปีงบประมาณ 2567

บพท.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal)
กรอบการวิจัย “การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ”
ประจำปีงบประมาณ 2567

***ขอให้นักวิจัยศึกษารายละเอียดของกรอบโจทย์วิจัยให้ชัดเจนทุกขั้นตอน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ถูกต้อง ชัดเจน และสอดคล้องกับการพิจารณาของแหล่งทุนฯ**

การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (full proposal)

  1. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฯ วันที่ 23 มกราคม 2567 ผ่านเว็บไซต์หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ที่ https:/vww.nxpo.or.th/A/ และผ่านทาง Facebook ที่  https://www.facebook.com/PMUA.THAI
  2. สถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน/นักวิจัย/นักวิชาการที่สนใจ สามารถ Download แบบฟอร์ม ได้ที่ www.nris.in.th และ https://www.nxpo.or.th/A/
  3. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท. จัดกิจกรรมชี้แจงเป้าหมายของแผนงานและตอบข้อซักถามแก่ผู้สนใจ ในวันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 09.30 – 12.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ZO0M ท่านสามารถลงทะเบียนและส่งข้อซักถามล่วงหน้าได้ทาง Facebook ที่ https://www.facebook.com/PMUA.THAI
  4. ผู้เสนอโครงการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ผ่านระบu NRIS โดยแนu file word และ pdf ตามแบบฟอร์ม บพท. ระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ก่อนเวลา 17.00 น.
  5. สถาบันต้นสังกัดหัวหน้าโครงการทำการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ก่อนเวลา 17.00 น.
  6. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ขอสงวนสิทธิ์ในการรับพิจารณาเฉพาะเอกสารต้นฉบับที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามเงื่อนไข และสถาบันต้นสังกัดหัวหน้าโครงการทำการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัยในเวลาที่กำหนดตามข้อ 8.5 และหากพ้นกำหนดจะถือว่าเป็นโมฆะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) น.ส.อุษณี เอ่งล่อง / น.ส.ระวิวรรณ บำเพ็ญกุล
โทร 02-109-5432 ต่อ 820 หรือ 829 Email: utsanee.ang@nxpo.or.th / rawiwan.bum@nxpo.or.th