สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สวรส. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ภายใต้ 4 แผนงาน ได้แก่ แผนงานพัฒนาระบบบริการเพื่อยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพ แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพและภัยสุขภาพ แผนงานพัฒนาความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ และแผนงานสร้างความสามารถและยกระดับการให้บริการจีโนมิกส์ และการแพทย์แม่นยำเพื่อให้เกิดบริการการรักษาที่มีความแม่นยำสูง โดยมีความเชื่อมโยงกับแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก และกรอบการวิจัย ในแต่ละแผนงานวิจัยของ สวรส. ดังนี้

  1. กรอบการวิจัยแผนงานพัฒนาระบบบริการเพื่อยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพ
  2. กรอบการวิจัยแผนงานพัฒนาระบบสุขภาพในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพและภัยสุขภาพ
  3. กรอบการวิจัยแผนงานพัฒนาความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ
  4. กรอบการวิจัยแผนงานวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย

การยื่นข้อเสนอโครงการ

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ(National Research and Innovation Information System: NRIIS) โดยผู้สนใจสามารถกรอกข้อมูลและยื่นผ่านทางเว็บไซต์ www.nriis.go.th พร้อมแนบไฟล์ Word ของข้อเสนอโครงการดังกล่าวได้ตั้งแต่วัฃนที่ 1 กุมภาพันธ์– 30 เมษายน2567 และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 027-9701 ผู้ประสาน ได้แก่ นายวศพล ฉัตรเกตุ ต่อ 9057, นางสาวกฤษณา ใจวัน ต่อ 9054 และนางสาวอุไรวรรณ บุญแก้วสุข ต่อ 9059

กรณีถ้ามีข้อขัดข้องทางเทคนิค/การคีย์ข้อมูลผ่านระบบ NRIIS สามารถติดต่อผ่านช่องทางสายด่วน Hotline 097-1079090 ทีมพัฒนาระบบ NRIIS หรือ Email: nriis@nrct.go.th

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้องได้จากลิงค์ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11660 :