KURDI ขอแสดงความยินดี นายธีรศักดิ์ สุนทรา ได้รับคัดเลือกดำรงตำแหน่ง “กรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ นายธีรศักดิ์ สุนทรา นักวิจัย ชำนาญการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ในโอกาสได้รับการคัดเลือกดำรงตำแหน่ง “กรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” วาระ 5 มกราคม 2567 – 4 มกราคม 2570