KURDI ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานวิจัย ด้านสัตว์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานวิจัย ด้านวัสดุ ตามกรอบการสนับสนุนงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 10 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมทับทิม สวพ.มก.

ผลงานวิจัยที่นำเสนอ
1) FF(KU)14.64/ นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการศึกษาแมลงและสัตว์ขาข้อที่รบกวนชุมชน นำเสนอโดย ศ.ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มก.
2) FF(KU)17.66/ การศึกษาจีโนมเชิงหน้าที่ และการกำหนดคุณลักษณะผลผลิตของแมลงวันลาย (Hermetiaillucens) พร้อมการประยุกต์ใช้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารส่งเสริมสุขภาพและมูลค่าสูงโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สร้างความมั่นคงด้านอาหารและสามารถพัฒนาต่อยอดเชิงอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน นำเสนอโดย รศ.ดร.สพ.น.อรรถวิทย์ โกวิทวทีภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก.
3) FF(KU)16.66/ การบูรณาการอณูวิทยาเพื่อการศึกษาโคโรนาไวรัสในแมวนำเสนอโดย รศ.ดร.จตุพร รัตนศรีสมพร ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก.