การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฮโดรไลเซทจากเศษเหลือเลือดปลาทูน่าของกระบวนการผลิตปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง

เลือดปลาทูน่าเป็นเศษเหลือจากกระบวนการผลิตปลาทูน่าบรรจุกระป๋องที่ยังไม่ได้มีการนำไปใช้ประโยชน์เมื่อเทียบกับส่วนเหลืออื่นๆ งานวิจัยนี้ได้ทำการเพิ่มมูลค่าให้กับเศษเหลือเลือดปลาทูน่าโดยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ไฮโดรไลเซทด้วยเอนไซม์ 3 ชนิด ได้แก่ อัลคาเลส ทริปซิน และเปปซิน และทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง โปรตีนไฮโดรไลเซทที่ได้มีฤทธิ์ยับยั้งการบาดเจ็บของเซลล์  ยับยั้งการสร้างไนตริกออกไซด์ และลดระดับอนุมูลอิสระของออกซิเจนภายในเซลล์เพาะเลี้ยงกล้ามเนื้อชนิด C2C12 ที่ผ่านการกระตุ้นด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2)  และเซลล์เพาะเลี้ยงประสาทชนิด SH-SY5Y จากการทดสอบกับสารพิษที่เหนี่ยวนำให้เกิดโรคพาร์กินสัน พบว่าต้านทานได้สูงมากกว่า 70% งานวิจัยนี้จึงช่วยสนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบฟังก์ชันชนิดใหม่ที่มีมูลค่าสูงจากส่วนเหลือของอุตสาหกรรมประมงตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ผศ. ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.02-942-8894

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
ผศ. ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
🌟 แนะนำ/ติชม https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6