ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ ITTSEE 2013 – International Workshop เรื่อง Innovation and Technology Transfer for Sustainable Development in Emerging Economies

เนื่องด้วย ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับหลักสูตรสหสาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยี และการจัดการนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยมี University of Trento ประเทศอิตาลี เป็นแกนนำในการก่อตั้งโครงการ Mobility Erusmus Mundus จะจัดการประชุมนานาชาติเรื่อง ” Innovation and Technology Transfer for Sustainable Development in Emerging Economies” ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2556 เวลา 08.15 – 17.15 น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมกันนี้สามารถดูรายละเอียด (กำหนดการ แผนที่ และแบบตอบรับ) และแจ้งยืนยันการเข้าประชุมในในครั้งนี้โดยส่งแบบตอบรับ ภายในวันพุธที่ 18 กันยายน 2556  ที่โทรสารหมายเลข 02-215-3580 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-218-3922-3 หรือผ่าน E-mail: passara.p@chula.ac.th การประชุมในครั้งนี้จัดเป็นภาษาอังกฤษตลอดงาน และไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด