ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมมุ่งเป้า (ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา อ้อย และปาล์มน้ำมัน) ประจำปี 2556

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ได้มีการจัดการประกวดนวัตกรรมมุ่งเป้า (ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา อ้อย และปาล์มน้ำมัน) ประจำปี 2556 และใคร่ขอเชิญนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักประดิษฐ์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไปทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีความสนใจด้านการประดิษฐ์คิดค้น ร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมในโครงการดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2556  โดยสามารถโหลดแบบฟอร์ม ใบสมัคร หรือที่ www.rrm-nrct.com ทั้งนี้ผู้สนใจโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนวิจัยเกียรติคุณ ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย วช. โทรศัพท์ 02-579 2288, 02-561 2445 ต่อ 516, 530, 539 ได้ทุกวันในเวลาราชการ