ไลน์บอทโรคข้าว

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในด้านการเกษตรอย่างมากมาย อย่างไลน์บอทโรคข้าว (Rice Disease Linebot) โมบายแอปพลิเคชันเพื่อการวินิจฉัยโรคข้าว โดยใช้การวิเคราะห์ภาพถ่ายอาการของโรคด้วยปัญญาประดิษฐ์ และเป็นระบบตรวจวินิจฉัย ติดตาม ให้คำแนะนำในการป้องกันและกำจัดโรคข้าว โดยเกษตรกรหรือผู้ใช้งานเข้าใช้แอปพลิเคชันไลน์และสมัครเข้ามาในกลุ่มที่มีไลน์บอทวินิจฉัยโรคข้าวอยู่ หลังจากที่ผู้ใช้งานได้รับการลงทะเบียนแล้ว เมื่อเกษตรกรพบต้นข้าวที่สงสัยว่าจะเป็นโรค เกษตรกรสามารถถ่ายรูปแล้วอัปโหลดรูปเข้าไปกลุ่มไลน์บอท ระบบจะส่งรูปภาพ มาที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อทําการวิเคราะห์โรคข้าว และระบบจะส่งคําวินิจฉัยตอบกลับมา พร้อมคําแนะนําในการแก้ไข โดยโมเดลปัญญาประดิษฐ์ จะมีโรคข้าวที่สำคัญ 10 ชนิด ในการประมวลผลภาพและการวินิจฉัยโรค  ซึ่งปัจจุบันสามารถวินิจฉัยได้ 10 โรค ได้แก่โรคไหม้โรคขอบใบแห้ง โรคใบขีดสีน้ำตาล โรคใบขีดโปร่งแสง โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคดอกกระถิน โรคไหม้คอรวง โรคเมล็ดด่าง โรคใบวงสีน้ำตาล และโรคใบหงิก

จุดเด่น/ประโยชน์ของเทคโนโลยี

  • ใช้เทคนิค Deep Learning ในการวินิจฉัยโรคข้าว
  • ไม่ขึ้นกับรุ่นของเครื่องโทรศัพท์มือถือ ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม
  • วิเคราะห์โรคข้าวโดยใช้ภาพถ่ายในสภาพแปลงธรรมชาติ
  • เมื่อมีการปรับปรุงโปรแกรมให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น ผู้ใช้งานไม่ต้องติดตั้ง โปรแกรมเพิ่มเติม
  • เกษตรกรหรือผู้ใช้งานสามารถวินิจฉัยโรคข้าวได้ด้วยตนเอง
  • สามารถใช้ติดตาม และเตือนภัยโรคข้าวในระดับประเทศได้อย่างรวดเร็ว
  • ช่วยลดความเสียหายจากการทําลายของโรคข้าวในช่วงการเพาะปลูกของ เกษตรกร

กลไกการทำงานของระบบ

    เป็นบริการวินิจฉัยโรคข้าวผ่านไลน์บอท (LINE Bot) โดยหลังจากที่เกษตรกรผู้ใช้งานเข้ามาอยู่ในกลุ่มที่มีบอทโรคข้าวให้บริการอยู่แล้ว สามารถถ่ายรูปและอัปโหลดรูปเข้ามาในกลุ่ม ระบบจะ ส่งรูปภาพมาที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อวิเคราะห์ โรคข้าว และระบบจะส่งคำวินิจฉัยตอบกลับมาผ่านไลน์บอท พร้อมคำแนะนำในการแก้ไข

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ผศ.ดร.สุุจินต์  ภัทรภูวดล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 03-435-1890

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
ผศ.ดร.สุุจินต์ ภัทรภูวดล

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
🌟 แนะนำ/ติชม https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6