กากมันสำปะหลังโปรตีนสูง

“กากมันสำปะหลังโปรตีนสูง” วัตถุดิบโปรตีนสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง มีต้นทุนในการผลิตต่ำ ผลิตได้ตลอดทั้งปี เมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุดิบอื่น เช่น ใบมันสำปะหลังมีราคาถูกกว่ากากถั่วเหลือง สำหรับกระบวนการผลิตมีขั้นตอนที่ง่ายใช้แรงงานน้อยนอกจากนี้ ขั้นตอนการผลิตสามารถควบคุมคุณภาพได้ง่ายกว่ากระบวนการหมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์ และใช้ระยะเวลาที่สั้นกว่า สามารถประกอบสูตรอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องได้ มีระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมต่อการทำงานของจุลินทรีย์ในกระเพาะหมัก ราคาถูกกว่าวัตถุดิบโปรตีนที่มีระดับโปรตีนเท่ากัน เป็นวัตถุดิบทางเลือกโดยไม่ขึ้นอยู่กับฤดูกาล และเป็นการเพิ่มมูลค่าของเหลือจากโรงงาน สามารถเพิ่มมูลค่าของเหลือจากโรงงานผลิตอาหารมนุษย์สู่วัตถุดิบโปรตีนคุณภาพดีสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง สอบถามข้อมูลได้ที่ผศ.ดร.พงศ์ธร คงมั่น ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 06-2891-6695
🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A