KURDI ขอแสดงความยินดี อาจารย์/นักวิจัย มก. ได้รับรางวัล “นักวิจัยด้านการเกษตรดีเด่น”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดี อาจารย์/นักวิจัย มก. ได้รับรางวัล “นักวิจัยด้านการเกษตรดีเด่น” ในงานประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร “เปลี่ยนวิถีเกษตรไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” AgriTech and Innovation (Moving Forward : From Local to Global) โดย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
⭐️ รศ. ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รางวัล นักวิจัยด้านการเกษตรดีเด่น ลำดับที่ 2
⭐️ รศ. ดร.ศิวเรศ อารีกิจ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รางวัล นักวิจัยด้านการเกษตรดีเด่น ลำดับที่ 3