KURDI ขอแสดงความยินดี อาจารย์/นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลโครงการวิจัยด้านการเกษตร “ดีเด่น”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดี อาจารย์/นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลโครงการวิจัยด้านการเกษตร “ดีเด่น” ในงานประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร “เปลี่ยนวิถีเกษตรไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” AgriTech and Innovation (Moving Forward : From Local to Global) โดย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
⭐️ รศ. ดร.อำพร เสน่ห์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ >>> โครงการวิจัยด้านการเกษตร “ดีเด่น” ลำดับที่ 2 โครงการ: การพัฒนาแนวทางการประเมินความปลอดภัยและประเมินวิธีตรวจวัสดุสัมผัสอาหาร
⭐️ ผศ. ดร.พรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเปี่ยม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ >>> โครงการวิจัยด้านการเกษตร “ดีเด่น” ลำดับที่ 2 โครงการ: การประเมินปริมาณน้ำฝนเชิงพื้นที่ความละเอียดสูงด้วยเรดาร์สำหรับการจำลองปริมาณน้ำท่วมแบบฉับพลัน
⭐️ รศ. ดร.ชูศักดิ์ จอมพุก คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ >>> โครงการวิจัยด้านการเกษตร “ดีเด่น” ลำดับที่ 2 โครงการ: การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวโพดไร่เป็นพืชหมุนเวียนในนาข้าวในอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี (ปีที่ 3)
⭐️ รศ. ดร.ศิวเรศ อารีกิจ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ >>> โครงการวิจัยด้านการเกษตร “ดีเด่น” ลำดับที่ 3 โครงการ: การพัฒนาพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม-เนื้อกะทิ แบบก้าวกระโดดด้วยเทคโนโลยีดีเอ็นเอ