กี่ทอผ้าด้วยมือสำหรับผู้สูงอายุ

จากสภาพสังคมไทยที่มีแรงงานสูงอายุในงานทอผ้าด้วยมือเป็นอาชีพโดยร้อยละ 96.70 เป็นผู้สูงอายุเพศหญิง นอกจากนี้ยังพบว่าสถานีงานและท่าทางการทอผ้าที่ไม่ถูกต้องตามหลักการยูศาสตร์ ทำให้เกิดการบาดเจ็บ เมื่อยล้าของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ นำมาสู่แนวคิดในการออกแบบเรื่องของหลักการทางการยศาสตร์ (Ergonomics) เพื่อให้คนทำงานอยู่ในภาวะสบายและมีสวัสดิภาพ คุณภาพชีวิตที่ดีมีความเจ็บป่วยและเกิดอุบัติเหตุจากงานน้อยที่สุด

ชุดกี่ทอผ้าด้วยมือ ประกอบด้วย ตัวกี่ทอผ้าด้วยมือและเก้าอิ้ ตัวกี่ทอผ้าด้วยมือประกอบด้วยโครงตั้งมีขารับน้ำหนักสี่จุดสำหรับใช้เป็นโครงสร้างของเส้นด้าย การทำงานของเส้นด้ายมีสองทิศทางเพื่อให้ขัดกันไปมาเป็นผืนผ้าประกอบด้วยเส้นยืนและเส้นพุ่ง มีระบบทอผ้าที่รวมฟืม (ฟันหวี) กับตะกุอเข้าด้วยกัน ใช้วิธีสลับขึ้นลงของแกนหมุนเพื่อสลับเส้นยืน และเก้าอี้ ใช้นั่งทอผ้าควบคู่กับตัวกี่ทอผ้าสามารถปรับระดับความสูงของที่นั่งได้สามระดับ
และปรับได้ 15 องศา ที่สามารถยกไปด้านหน้าได้เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการทอผ้าที่มีการโน้มตัวไปข้างหน้า

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ผศ. กัมพล แสงเอี้ยม และคณะ
ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 099-194-5935 E-mail: kamphon.s@ku.th

เรียบเรียงโดย
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th