การพัฒนาชุดตรวจการติดเชื้อ Toxoplasma gondii ทางซีรั่มด้วยเทคนิค indirect-ELISA

โรค Toxoplasmosis เกิดจาก Toxoplasma gondii เป็นโรคสัตว์สู่คนที่สำคัญและส่งผลกระทบไปทั่วโลก โดยมีแมวเป็นโฮสต์แท้ในการแพร่ของเชื้อ โดยเฉพาะระยะโอโอซีสต์ที่ปนออกมาในอุจจาระคนและสัตว์ได้รับเชื้อนี้จากการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อน การตรวจหาเชื้อทำได้โดยการตรวจจากตัวอย่างอุจจาระ แต่พบว่าระยะโอโอซีสต์จะแพร่กระจายในช่วงเวลาสั้นๆ (2-14 วัน) ทำให้โอกาสในการตรวจพบเชื้อมีน้อย การตรวจด้วยเทคนิคที่มีความถูกต้องและนำเชื่อถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคนิคทางภูมิคุ้มกันจึงมีบทบาทสำคัญในการป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อ T. gondi จากแมวไปสู่คนและสัตว์ชนิดอื่น ๆ

การตรวจหาการติดเชื้อ Toxoplasma gondi ด้วยซีรั่ม จะช่วยให้สามารถติดตามและเฝ้าระวังการติดเชื้อ Toxoplasma gondi ในแมว ช่วยให้วางแผนการรักษาได้ถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น และช่วยในการป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อ T. gondi จากแมวไปสู่คนและสัตว์ชนิดอื่นๆ

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ดร.อุโฆษ สุวรรณ และ ผศ.ตร.บัณฑิต มังกิจ
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
E-mail: cvteks@ku.ac.th, fvetbdm@ku.ac.th

เรียบเรียงโดย
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th