การใช้กระบวนการทางวิศวกรรมในการพัฒนาของเหลือ จากการผลิตปลาดุกอบกรอบเพื่อเพิ่มมูลค่าและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ จากก้างปลาและหัวปลาดุก