KURDI ติดตามและประเมินผลฯ กลุ่มงานวิจัยด้านอาหาร -13 พฤศจิกายน 2566

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ตามกรอบการสนับสนุนงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมทับทิม สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

โดยมีผลงานวิจัยร่วมนำเสนอดังนี้
1. การวิจัยขั้นแนวหน้าด้านอาหารในอนาคต นำเสนอโดย รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. การกระตุ้นกลิ่นรสและรสชาติอาหารสำหรับผู้สูงอายุ นำเสนอโดย รศ. ดร.นันทวัน เทอดไทย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. แนวทางใหม่ในการลดความเสี่ยงจากการได้รับสัมผัสสารไนไทรต์และสารก่อมะเร็งไนโตรซามีนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปของคนไทย นำเสนอโดย ผศ. ดร.กนิฐพร วังใน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. การพัฒนาพรีไบโอติกจากสาหร่ายทะเลเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่น นำเสนอโดย ผศ. ดร.จันทนา ไพรบูรณ์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. การใช้ประโยชน์จากสารสกัดพฤกษเคมีในสาหร่ายเศรษฐกิจ Caulerpa เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์และการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอาง นำเสนอโดย ผศ. ดร.บงกช วิชาชูเชิด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
6. การปรับเปลี่ยนสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้และความสัมพันธ์กับโรคอ้วนโดยพรีโอติกและโพรไบโอติกส์ นำเสนอโดย รศ. ดร.มัสลิน นาคไพจิตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์