โรงเรือนต้นแบบเลี้ยงจิ้งหรีดในเมือง

โรงเรือนต้นแบบเลี้ยงจิ้งหรีดในเมือง เป็นการจัดการระบบการเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรให้เกิดการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตรของฟาร์มจิ้งหรีด เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตจิ้งหรีดเป็นอาหารเพื่อการส่งออก โรงเรือนต้นแบบให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการระบบน้ำ การจัดการวัสดุรองไข่ วัสดุหลบซ่อน ขั้นตอนการบ่มไข่ การอนุบาลจิ้งหรีดระยะแรกฟัก และระบบการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงจิ้งหรีดในเมืองของประเทศเขตร้อน การจัดการโรงเรือนต้นแบบนี้มีเป้าหมายในการผลิตอาหารที่ปลอดภัยและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

โรงเรือนต้นแบบเลี้ยงจิ้งหรีดในเมือง เป็นตัวอย่างให้เกษตรกรเกิดการพัฒนาและยกระดับการผลิตสามารถส่งออกสู่ตลาดโลกได้ ส่งผลทำให้มูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มสูงขึ้น การเลี้ยงจิ้งหรีด คือ การใช้ความรู้ทางชีวภาพมาจัดการสิ่งมีชีวิตได้อย่างถูกต้อง เกิดความสำเร็จในธุรกิจการเลี้ยงจิ้งหรีด และการเลี้ยงจิ้งหรีดให้ผลผลิตแล้ว ในส่วนของเสีย เช่น มูลจิ้งหรีดสามารถนำกลับมาใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ในระบบการเกษตรอินทรีย์อื่นได้ จึงเป็นการจัดการหมุนเวียนสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นวัฏจักรโดยไม่หลงเหลือของเสียทิ้งออกนอกระบบไป นอกจากนี้แล้วการเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นการทำปศุสัตว์ขนาดเล็กที่ใช้ทรัพยากร พื้นที่ น้อย อัตราการแลกเนื้อสูง และปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดร์ออกไซด์และมีเทนสู่บรรยากาศในปริมาณต่ำกว่าการทำปศุสัตว์สัตว์ใหญ่ เช่น วัว สุกร และไก่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ผศ.ดร.ชามา อินซอน
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โทร. 0-2942-8350

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
ผศ.ดร.ชามา อินซอน

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
🌟 แนะนำ/ติชม https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6