การปลูกพืชบำรุงดินเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในดินและควบคุมการระบาดของวัชพืช

ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติมีการใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกข้าวโพดและพืชไร่อื่นๆ มายาวนาน ซึ่งการปลูกพืชติดต่อกันเป็นระยะเวลานานจะทำให้ธาตุอาหารและอินทรียวัตถุที่มีอยู่ในดินลดน้อยลง บางแปลงที่เป็นพื้นที่รกร้างหากไม่ได้มีการปลูกพืชก็จะมีวัชพืชขึ้นและเพิ่มจำนวนทุกๆ ปี ดังนั้นการปลูกพืชบำรุงดินจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ย และลดการใช้สารกำจัดวัชพืชลง
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ได้มีระบบการจัดการแปลงที่มีประสิทธิภาพ โดยการปลูกพืชบำรุงดินตระกูลถั่ว เช่น ปอเทือง ไมยราบไร้หนาม และถั่วแปบ เป็นต้น ลงในพื้นที่ที่มีการพักแปลง รวมถึงแปลงรกร้าง เพื่อเพิ่มธาตุอาหารและอินทรียวัตุให้แก่ดิน นอกจากนี้การปลูกพืชบำรุงดินยังช่วยควบคุมการระบาดของวัชพืชในแปลงได้ เนื่องจากสามารถแข่งขันกับวัชพืชในแปลงได้เป็นอย่างดี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางสาววัชรกมล พูลฤทธิ์
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.06-1558-5280

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
นางสาววัชรกมล พูลฤทธิ์

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
🌟 แนะนำ/ติชม https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6