โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล SciVal เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัย มก.

            ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และสำนักหอสมุด มก. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล SciVal เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัย มก.” ในวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ๕๐๗ อาคารสำนักงานบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ และนักวิจัย สามารถใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล SciVal ได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการวิจัยของหน่วยงานภายใน มก. ได้อย่างเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพการแข่งขันตามสมรรถนะของหน่วยงานฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น


            สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และสำนักหอสมุด มก. ใคร่ขอเรียนเชิญรองคณบดีฝ่ายวิจัยของหน่วยงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูลเพื่อการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โทร. ๐-๒๕๖๑-๔๖๔๐ สายใน ๖๑-๑๔๕๙, ๖๑-๑๘๐๕ email: info.rdi@ku.ac.th