KURDI ติดตามและประเมินผลฯ กลุ่มงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานวิจัย กลุ่มงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ตามกรอบการสนับสนุนงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมไพลิน สวพ.มก.

โดยมีผลงานวิจัยนำเสนอ 5 เรื่องด้วยกัน คือ

1. การพัฒนา Lactobacillus reuteri KUB-AC5 สายพันธุํใหม่ด้วยแนวทางชีววิทยาสังเคราะห์สำหรับการหมักเซลล์ความหนาแน่นสูงของการผลิตโปรไบโอติก นำเสนอโดย ผศ. ดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. การพัฒนาวิธีการตรวจสอบสารสำคัญและสารปนเปื้อนในสมุนไพรสำคัญของไทย เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ในการแพทย์และอุตสาหกรรมเกษตร นำเสนอโดย ดร.กฤตยา เพชรผึ้ง ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สวพ.มก.

3. การศึกษาการแสดงออกของโปรตีนและการวิเคราะห์หาเครื่องหมายโมเลกุลในเลือดลิงที่ติดเชื้อมาลาเรีย เพื่อการพัฒนาชุดตรวจโรคมาลาเรีย นำเสนอโดย สพ.ญ.ดร.ภวิกา ลิ้มอุดมพร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4.นวัตกรรมการใช้ประโยชน์แหนเป็ดและจุลินทรีย์ร่วมอาศัย เพื่อบำบัดน้ำเสียและพัฒนาเป็นพลาสติกชีวภาพ นำเสนอโดย ศ. ดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5. การออกแบบและพัฒนาสารซึ่งมีศักยภาพเป็นยารักษาโรคสำหรับผู้สูงอายุ นำเสนอโดย รศ. ดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์