ชีวภัณฑ์ราทะเล ปฏิปักษ์ชนิดใหม่ Super-Talaro

ราทะเลปฏิปักษ์ Talaromyces tratensis KUFA0091 สามารถควบคุมโรคเมล็ดด่างในข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิตของข้าวได้มากกว่า 25% ควบคุมโรคใบจุดดำของคะน้าได้มากกว่า 40% และลดการเกิดโรคผลเน่าในมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยว สอบถามข้อมูลได้ที่ รศ.ดร. ธิดา เดชฮวบ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2579-1026

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A