การสร้างมูลค่าเพิ่มมันไม้หวาน สายพันธุ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มันสำปะหลังชนิดหวาน (Sweet cassava) มีคุณค่าทางโภชนาการสูงปลอดภัยจากสารก่อมะเร็ง ทำเป็นขนมขบเคี้ยวทดแทนมันฝรั่งที่มีราคาสูงทำแป้งฟลาวไร้กลูเตน ทดแทนแป้งข้าวสาลี สถานีวิจัยลพบุรี มก. ได้พัฒนาสายพันธุ์มันสำปะหลังชนิดหวาน (สกล และคณะ, 2020 2021) เพื่อเป็นทางเลือกส่งริมและสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตเพื่อใช้ภายในประทศ แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ แก้ไขปัญหาการส่งออกในรูปของมันเส้นและNative Starch ที่ลดลง

มันสำปะหลังชนิดหวาน (Sweet Cassava) พันธุ์เกษตรศาสตร์ 1 พันธุ์เกษตรศาสตร์ 2 และพันธุ์เกษตรศาสตร์ 3 เมื่อเก็บเกี่ยวที่อายุ 6-8 เดือน จะได้น้ำหนักหัวสดประมาณ 1.5-3 ก.ก. ต่อต้น ที่อายุ 9-11 เดือน จะได้น้ำหนักหัวสด 3-5 ก.ก. ต่อต้น มันสำปะหลังทั้งสามพันธุ์สามารถนำมาแปรรูปเป็นอาหารสำหรับบริโภคในครัวเรือนได้ดี ตั้งแต่อายุ 6 เดือนจนถึง 13 เดือน

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ดร.พรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ และคณะ
สถานีวิจัยลพบุรี คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 061-4189-557 E-mail: rdipnc@ku.ac.th

เรียบเรียงโดย
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th