KURDI ติดตามและประเมินผลฯ กลุ่มงานวิจัยด้านวัสดุ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานวิจัย กลุ่มงานวิจัยด้านวัสดุ ตามกรอบการสนับสนุนงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมไพลิน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
โดยมีผลงานวิจัยนำเสนอ 2 เรื่องด้วยกัน คือ
⭐️ ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาวัสดุฐานพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร นำเสนอโดย รศ. ดร.รังรอง ยกส้าน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
⭐️ ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีควบคุมกระบวนการหมักเพื่อผลิตอาหารแบบเรียลไทม์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอินฟราเรดใกล้ นำเสนอโดย ดร.ศุมาพร เกษมสำราญ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร