การใช้ชีววิธีในการควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall armyworm : Spodoptera frugiperda JE Smith) เป็นศัตรูสำคัญของข้าวโพดที่สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวาน หรือข้าวโพดฝักสด เนื่องจากทำให้ฝักข้าวโพดมีตำหนิ ไม่สามารถต้มขายเป็นฝักได้ ในระยะต้นอ่อนทำให้ข้าวโพดตาย ส่วนในระยะแก่พืชจะไม่เจริญเติบโต ฝักลีบเล็กไม่สมบูรณ์ หากระบาดรุนแรงจะทำให้ผลผลิตเสียหาย 50-73% ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ศึกษาเชื้อรา Metarhizium rileyi ซึ่งพบอยู่บนซากของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด โดยเมื่อนำมาทดสอบความสามารถในการเข้าทำลายหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด พบว่าเชื้อราชนิดนี้สามารถทำลายหนอนได้ดี ทำให้หนอนตายได้ 100% ซึ่งหนอนจะเริ่มเคลื่อนที่ช้าลง และหยุดกัดกินใบข้าวโพดหลังได้รับเชื้อรา สามารถลดการเข้าทำลายของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ได้ไม่แตกต่างจากแปลงที่ใช้สารเคมี สอบถามได้ที่ดร.วราภรณ์ บุญเกิด และรัตนาวดี อ่อนวงษ์  ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โทร. 09-4261-4599

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..
Fanpage : https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV
Youtube :https://www.youtube.com/@KasetsartNamThai
tiktok : https://www.tiktok.com/@kasetsartnamthai

🌟แนะนำ/ติชม เกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่..  https://forms.gle/pwCefd4uJcsvbqcZ9