การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย ครั้งที่ 1/2567 (On-Site)

ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัด การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย ครั้งที่ 1/2567 (On-Site) ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 08:00 – 16:30 น. ณ ห้องประชุมวัฒนา สวรรยาธิปัติ ชั้น 4 ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (พร้อมรับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ PDF File)

เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการวิจัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และลูกข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้สร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับองค์ประกอบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัย และสร้างความพร้อมต่อกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการเชื่อมโยงความปลอดภัยห้องปฏิบัติการกับการจัดสรรทุนวิจัยของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

สำหรับอาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และลูกข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับจำนวนจำกัด 150 คน เท่านั้น!!!

การลงทะเบียนอบรม

ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมผ่านแบบฟอร์มออนไลน์โดย ใช้อีเมลของท่าน ลงทะเบียนอบรม”คลิก” ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 หรือจนกว่าจะมีผู้สมัครเข้าอบรมเต็มจำนวน โดยกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ จากนั้นจะได้รับอีเมลตอบรับอัตโนมัติจาก Google Form และอีเมลยืนยันการเข้าร่วมอบรมจากฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม (click)

เนื่องจากมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก จึงขอให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ รักษาสิทธิ์เข้ารับการอบรมตามกำหนดการดังกล่าว

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
โทรศัพท์ 02-561-1610
อีเมล kulabsafety@gmail.com

หรือ Line OpenChat