สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย Selected Topic ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัย Selected Topic ประจำปีงบประมาณ 2567

  • กาแฟ
  • งานวิจัยและพัฒนาพืชวงศ์ถั่ว (ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ถั่วหรั่ง ถั่วอาหารสัตว์ และถั่วบำรุงดิน)
  • สมุนไพรตลอดห่วงโซ่การผลิต

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้หัวข้อ Selected Topic
ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2566 – 30 พฤศจิกายน 2566 (23.59 น.)

สวก. จึงกำหนดโจทย์วิจัยเฉพาะ (Selected Topic) ในแต่ละด้าน ดังระบุในประกาศกรอบวิจัย นักวิจัยและผู้สนใจที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปี 2567 จาก สวก. สามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้หัวข้อ Selected Topic

การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
ท่านที่มีความประสงค์ที่จะยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งขาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS) ในเว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th/Login.aspx โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยและหนังสือนำส่งการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบ MS Word และ PDF พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายละเอียดเอกสารแบบข้อเสนอโครงการท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มของ สวก. และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ QR code ด้านล่าง โดยระบบ NRIIS เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ระหว่าง วันที่ 24 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 23.59 น. เท่านั้น หากพ้นกำหนด สวก. จะไม่รับพิจารณา

แบบฟอร์ม download