KURDI แสดงความยินดี รศ.น.สพ.ดร.วิน สุรเชษฐพงศ์ ได้รับรางวัล “นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.น.สพ.ดร.วิน สุรเชษฐพงศ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประจำปีงบประมาณ 2567 จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)