อาจารย์และนักวิจัย มก. ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก “World’s Top 2% Scientists” ประจำปี 2023 โดย Stanford University

กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก “World’s Top 2% Scientists” ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ติดอันดับ ประเภท ผลกระทบการอ้างอิงเฉพาะปี ค.ศ. 2022 สูงที่สุด จำนวน 9 ท่าน ได้แก่

 1. ศ.เกียรติคุณ ดร.สายชล เกตุษา สาขา Horticulture
  ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
 2. ศ.ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ สาขา Tropical Medicine
  ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร 
 3. ศ.ดร.รังสินี โสธรวิทย์ สาขา Food Science
  ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
 4. รศ.ดร.รังรอง ยกส้าน สาขา Polymers
  ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 5. รศ.ดร.อนันต์ บรรหารสกุล  สาขา Artificial Intelligence & Image Processing
  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
 6. ศ.ดร.ธงไทย วิฑูรย์ สาขา Energy
  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
 7. รศ.ดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข สาขา Applied Physics
  ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
 8. รศ.ดร.สมพล สกุลหลง สาขา Mechanical Engineering & Transports
  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
 9. รศ.ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต สาขา Food Science
  ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ข้อมูลอ้างอิง: https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/6