ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติร่วมในงานมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2564 และรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2566

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติแก่อาจารย์ นักวิจัย ซึ่งมีผลงานที่เกิดคุณูปการแก่มหาวิทยาลัย และสร้างแรงจูงใจในการวางแผนผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติอย่างต่อเนื่อง อันเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการส่งเสริมการเพิ่มจำนวนตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอย่างเข้มแข็ง

 

งานมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2564 และรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2566

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08:30-13:30 น.

ณ ห้องรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

โดยทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งหมด ได้ตามหัวข้อลิงค์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนี้

  1. กำหนดการงานมอบรางวัลฯ 27 ต.ค. 66
  2. ตรวจสอบรายละเอียดบทความที่สมัครของท่านที่ได้รับและไม่ได้รับรางวัล
  3. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล และลำดับการขึ้นรับรางวัลบนเวที
  4. ขั้นตอนการรับเงินรางวัลผลงานวิจัย
  5. ใบสำคัญรับเงิน Excel/PDF
  6. ตรวจสอบสถานะการโอนเงินรางวัล

หมายเหตุ ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลของท่าน หากมีแก้ไขโปรดแจ้งกลับภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2566

ท่านสามารถ ลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมงาน ได้โดย >>คลิกที่นี่<<

หรือสแกน QR Code 

 

สอบถามเพิ่มเติมหรือแจ้งปัญหา

  • การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน : ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง โทร. 02-579-5557 เบอร์ภายใน 611088
  • การเบิกจ่ายเงิน : งานคลัง สวพ.มก. โทร. 02-579-7571 หรือ เบอร์ภายใน 611388, 611797
  • รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ : ฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย โทร. 02-942-8455 เบอร์ภายใน 611806
  • ระบบสารสนเทศการพิจารณารางวัลผลงานวิตีพิมพ์ : ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย โทร. 02-561-4640 เบอร์ภายใน 611459