ไลน์บอทโรคข้าว

ไลน์บอทโรคข้าว (Rice Disease Linebot) แอปพลิเคชันเพื่อการวินิจฉัยโรคข้าว โดยใช้การวิเคราะห์ภาพถ่ายและปัญญาประดิษฐ์ เป็นบริการวินิจฉัยโรคข้าวผสานไลน์บอท (Line Bot) โดยเกษตรกรหรือผู้ใช้งานเข้าใช้แอปพลิเคชันไลน์และสมัครเข้ามาในกลุ่มที่มีไลน์บอทวินิจฉัยโรคข้าวอยู่ หลังจากที่ผู้ใช้งานได้รับการลงทะเบียนแล้ว เมื่อเกษตรกรพบต้นข้าวที่สงสัยว่าจะเป็นโรค เกษตรกรสามารถถ่ายรูปแล้วอัปโหลดรูปเข้าไปกลุ่มไลน์บอท ระบบจะส่งรูปภาพ มาที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อทําการวิเคราะห์โรคข้าว และระบบจะส่งคําวินิจฉัยตอบกลับมา พร้อมคําแนะนําในการแก้ไข วิเคราะห์โรคข้าวโดยใช้ภาพถ่ายในสภาพธรรมชาติ ไม่ขึ้นกับรุ่นโทรศัพท์เพราะเป็น LINE Bot ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมเมื่อมีการปรับปรุงระบบ ใช้เทคนิค Deep Learning ในการวินิจฉัยโรคข้าว สอบถามได้ที่ ผศ.ดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร. 0 3435 1890 หรือ 0 3435 1327

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A