การอบรม เรื่อง การพัฒนายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ”เล่าสู่กันฟัง จากประสบการณ์จริง”

ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัด การอบรม เรื่อง การพัฒนายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ “เล่าสู่กันฟัง จากประสบการณ์จริง” (รูปแบบ Online) ในวันอังคารวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09:00 – 11:30 น.  ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ Webex by Cisco

เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการวิจัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และลูกข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัย และกรณีศึกษาการพัฒนาห้องปฏิบัติการปลอดภัย รวมถึงประสบการณ์การขอรับรองระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 2677-2558) ซึ่งสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องและยกระดับก้าวสู่มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการระดับชาติต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

สำหรับอาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และลูกข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การลงทะเบียนอบรม

ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมผ่านแบบฟอร์มออนไลน์โดย ใช้อีเมลของท่าน ลงทะเบียนอบรม”คลิก” ภายในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2566 หรือจนกว่าจะมีผู้สมัครเข้าอบรมเต็มจำนวน โดยกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ จากนั้นจะได้รับอีเมลตอบรับอัตโนมัติจาก Google Form และอีเมลยืนยันการเข้าร่วมอบรมจากฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม (click)

เนื่องจากมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก จึงขอให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ รักษาสิทธิ์เข้ารับการอบรมตามกำหนดการดังกล่าว

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
โทรศัพท์ 02-561-1610
อีเมล kulabsafety@gmail.com

หรือ Line OpenChat