เตาไร้ควันแบบไฮบริดปรับความร้อนได้ (Hybrid Stove)

การดำรงชีวิตของมนุษย์มีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนใดออกไซด์ (CO2) เป็นจำนวนมากและส่งผลให้เกิดสภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของโลก กิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลาย และหนึ่งในนั้นคือการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารพื้นถิ่นโดยการประกอบอาหารส่วนใหญ่จะต้องใช้ความร้อนผ่านการใช้แก๊สหุงต้ม (LPG) ซึ่งจะทำให้เกิดปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

นวัตกรรม “เตาไร้ควันแบบไฮบริดปรับความร้อนได้” (Hybrid Stove) เป็นการนำขยะจำพวกเศษไม้แห้ง ซังข้าวโพด ลูกจาก กะลามะพร้าวในท้องถิ่นมาเป็นเชื้อเพลิงด้วยเตาไร้ควันที่ได้พัฒนาให้สามารถใช้ได้ 2 ระบบ ได้แก่ ระบบร๊อคเก็ตและระบบแก๊สซิไฟเออร์ซึ่งสามารถตอบสนองพฤติกรรมการใช้เตาของชุมชนได้เป็นอย่างดี ดังนั้นเตาไร้ควันนี้จึงเป็นทางเลือกที่สำคัญในการจัดการขยะภายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ลดรายจ่ายลดขยะธรรมชาติภายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเตาไร้ควันปรับระดับความร้อนได้

  1. มีขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้
  2. ไม่เกิดควันรบกวน และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
  3. ประหยัดเชื้อเพลิงในการเผา เนื่องจากควันก๊าซจะหมุนวนมาเป็นเชื้อเพลิงโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงอีกจนสิ้นสุดการเผา
  4. ถ่านที่ได้เมื่อบดละเอียด สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ ได้ เช่น ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม หรือ สารปรับปรุงดิน (Bio Char)
  5. ชาวบ้านนำองค์ความรู้ไปประดิษฐ์เตาไร้ควันใช้ภายในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
อาจารย์ ดร.นุชประวีณ์ ลิขิตศรัณย์ และคณะ
ภาควิชาธุรกิจโรงแรมและไมซ์ คณะอุตสาหกรรมบริการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 098-742-4629 E-mail: Nuchpravee.l@ku.th

เรียบเรียงโดย
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th