การเพิ่มมูลค่าข้าวอินทรีย์ สู่ผลิตภัณฑ์ “ข้าวต้มมัดญวณ” และ “mini ข้าวโป่ง”