การเพิ่มมูลค่าโกโก้โดยวิธีการแปรรูป

ปัจจุบันผู้บริโภคโกโก้ให้ความสำคัญถึงคุณภาพโกโก้ เช่น รสชาติ กลิ่น และความเป็นธรรมชาติของโกโก้ที่ปลูกบนพื้นที่นั้นๆ ซึ่งส่วนใหญ่ปลูกที่ภาคใต้ สถานีวิจัยเพชรบูรณ์มีพื้นที่แปลงทดลองงานวิจัยอยู่ที่ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งสถานีวิจัยนี้มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลอยู่ที่ 600 เมตร เริ่มปลูกโกโก้และมีผลผลิตออกมาบ้างแล้วจึงได้เกิดกระบวนการพัฒนาโกโก้ ด้วยวิธีการแปรรูปด้วยการหมักทำให้เกิดการย่อยสลายจุลินทรีย์ทางธรรมชาติ ทำให้โกโก้ที่ได้ออกมามีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนมากขึ้น และการแปรรูปด้วยเครื่องมือที่สามารถผลิต ช็อกโกแลต ผงโกโก้ และน้ำมันสกัดจากโกโก้  จากการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะช่วยเพิ่มมูลค่าของโกโก้ในประเทศไทยให้อยู่ในตลาดที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์อย่างช็อกโกแลตบาร์ของต่างประเทศที่มีเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย และเป็นการส่งเสริมการปลูกโกโก้ที่จะสร้างอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้ในเชิงพาณิชย์ที่มีเอกลักษณ์ในแบบฉบับของคนไทยให้เป็นที่ยอมรับแก่ผู้บริโภคทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรด้วยวิธีการแปรรูปทางธรรมชาติ โดยนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม มาพัฒนาต่อยอดจากความเข้มแข็งด้านทรัพยากรชีวภาพเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตทางการเกษตร และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ได้แก่ การปลูกโกโก้ที่หลากหลายสายพันธุ์ ระบบการปลูกหลายรูปแบบ ทั้งในโรงเรือนและนอกโรงเรือน โดยมุ่งเน้นความต่อเนื่องของผลผลิตรวมถึงกระบวนการผลิตช็อกโกแลตบาร์ในเชิงอุตสาหกรรมขนาดย่อย และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการควบคุมคุณภาพผลผลิต

สามารถรับชมคลิปการผลิตกาแฟภูทับเบิก จากต้นสู่แก้ว ได้ที่ https://youtu.be/XQAW72PdT7A?feature=shared

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โทร. 08-2883-9060

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
คุณปรเมศ  แสนยากุล

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
🌟 แนะนำ/ติชม https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6