การใช้โดรนการเกษตรเพื่อการบริหารจัดการแปลงที่มีประสิทธิภาพ

 

การทำการเกษตรแต่เดิมได้ใช้วิธีการฉีดพ่นสาร หรือชีวภัณฑ์ภายในศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ  จะใช้แรงงานคน  หรือเครื่องจักรกลเกษตรเท่านั้น  ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการฉีดพ่นที่ค่อนข้างสูง  ดังนั้น  การใช้โดรนเพื่อการเกษตรฉีดพ่นสารและชีวภัณฑ์ต่างๆ ในแปลง  จะช่วยต้นทุนและระยะเวลาในการฉีดพ่นได้ดีกว่าการใช้คนหรือเครื่องจักรกลเกษตร  อีกทั้งยังช่วยให้การบริหารจัดการแปลงเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ได้นำโดรนพ่นสารมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแปลง ได้แก่ การใช้โดรนฉีดพ่นสารควบคุมวัชพืชประเภทก่อนงอกและหลังงอก การฉีดพ่นชีวภัณฑ์ควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดที่สามารถบินฉีดพ่นได้ในทุกระยะการเจริญเติบโตของข้าวโพด การฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูข้าวโพด การฉีดพ่นสารกำจัดวัชพืชแบบไม่เลือกทำลายในแปลงรกร้าง รวมถึงการใช้แรงลมจากใบพัดโดรน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเกสรในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางสาววัชรกมล พูลฤทธิ์, นางสาวสุภาวดี ภูมิโคกรักษ์
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โทร. 0-4436-1770

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
นางสาววัชรกมล พูลฤทธิ์

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
🌟 แนะนำ/ติชม https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6