กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๖

ด้วยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ภายใต้หัวข้อ “การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของคนพิการผ่านนวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Well-being Promotion for Persons with Disabilities through Innovation and Sustainable Development” ในรูปแบบ Hybrid โดยผสมผสานระหว่าง On site ณ ชั้น ๔ อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์
(SC3) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี และช่องทาง Online โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย วิชาการ นวัตกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่างสถาบันการศึกษา บุคคล หน่วยงานที่ให้บริการทางวิชาการ อีกทั้งทำให้เกิดการรวบรวมและการให้บริการทางวิขาการอย่างกว้างขวางต่อสาธารณะ ซึ่งมีผู้แทนสถาบันการศึกษา หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเครือข่ายด้านคนพิการ และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมงาน รวมจำนวน ๖๐๐ คน

ในการนี้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ขอเชิญท่านและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับขาติด้านคนพิการ ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๖ ผ่านช่องทาง Online ตามวัน และเวลาดังกล่าวข้างต้น สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการฯ ผ่าน link : https/oarmsgle/KQ6MDpnAprBGn28aA