ขอเชิญร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Bilateral Seminar: Strenethenine Collaborative Research between Kasetsart University and the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences

ด้วยหน่วยวิจัยด้านจีโนมิกส์และทรัพยากรชีวภาพสัตว์ (Animal Genomics and Bioresource AGB Research Unit) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์ ได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Bilateral Seminar: Strengthening Collaborative Research between Kasetsart University and the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences เพื่อพัฒนาสร้างเครือข่าย งานวิจัย และการศึกษา การแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างสถาบัน เพื่อต่อยอดระบบนิเวศการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ ๘-๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้น

ในการนี้เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะวิทยาศาสตร์จึงใคร่ ขอความอนุเคราะห์เรียนเชิญหน่วยงานเพื่อร่วมเป็นเกียรติประชาสัมพันธ์ทำข่าวโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้แนบกำหนดการจัดงานมาพร้อมนี้และได้มอบหมายให้ นางสาวคัณฑิกา น้อยโต โทรภายใน ๖๕๖๒๖o email: kantikan31@gmail.com เป็นผู้ประสานงานโดยตรง