KURDI ขอแสดงความยินดี นักวิจัยได้รับรางวัลนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยดีเด่น ดีมาก ดี โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University​) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดี แก่นักวิจัยที่ได้รางวัลนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยดีเด่น ดีมาก ดี โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University​) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2564
ในงานการประชุมแสดงศักยภาพและผลงานของผู้รับทุนโครงการ Reinventing University “KU’s Future through the Reinventing University Program”​ โดย รศ. ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้เกียรติมอบโล่รางวัล เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รุ่น 45 ปี ขึ้นไป
– ดีเด่น: รศ. ดร.ศศิมนัส อุณจักร์ (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
– ดีมาก: รศ. น.สพ. ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์ (คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
– ดีมาก: รศ. ดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 รุ่นอายุน้อยกว่า 44 ปี
– ดีเด่น: รศ. ดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์ (คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
– ดีมาก: รศ. ดร.วรรณวิภา วงศ์แสงนาค (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
– ดี: ดร.รุ่งอรุณ ทิศกระโทก (คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 นิสิต / ผู้ร่วมวิจัย
– ดีเด่น: นายอัครพล ทุมวงศ์ (ที่ปรึกษา: รศ. ดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
– ดีมาก: นางสาวจุฬารัตน์ เหลาเพิ่ม (ที่ปรึกษา: รศ.น.สพ.ดร.จตุพร รัตนศรีสมพร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
– ดี: Mr.Ranatunga Arachchillage Ashoka Ranathunga (ที่ปรึกษา: รศ. ดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์